Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech Mojeklima.cz, Elektrotechna.cz, Klimatizace-remko.cz, Odvlhcovace-remko.cz a Topidla-remko.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Provozovatelem internetových obchodů je společnost Elektrotechna.cz spol. s r.o., IČ 290 40 221, se sídlem Osiková 286, Měšice, 250 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 162040. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

 

1. Základní údaje

 1. Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 2. Dodavatel/prodávající – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Dodavatelem v rámci těchto obchodních podmínek vždy Elektrotechna.cz spol. s r.o., IČ: 29040221, DIČ: CZ29040221 , se sídlem Osiková 286, Měšice, 250 64, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 162040. Dodavatel je plátcem DPH.
 3. Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 4. Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 5. Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Kontakty:

Elektrotechna.cz s.r.o.

Provozovna / Kontaktní adresa
Osiková 286, Měšice, 250 64
Tel: +420 773 634 068 , Fax +420 226 015 996
Email: info@mojeklima.cz

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
5184834001/5500 Raiffeisen Bank

Adresy servisních míst naleznete na http://www.mojeklima.cz/servis

 

2. Objednávka zboží a ceny

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.
 2. Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím (telefonicky či e-mailem).
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží. Odeslaním objednávky zákazník souhlasí s cenou výrobku.
 5. Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 20% a recyklačního poplatku PHE.
 6. Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 8. Vyplněním a odesláním objednávkového formuláře dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz. Ochrana osobních údajů).
 9. Zákazník může bez udání důvodu zrušit objednávku až do jejího potvrzení dodavatelem. Pozdější zrušení objednávky je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají. Kupující spotřebitel má dále právo odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě (viz níže).

 

3. Zaslání zboží

 1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době zasilkovou službou, obvykle do 1-2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky v případě, že je zboží skladem. V případě, že zboží skladem není, platí orientační dodací lhůta vyznačená u výrobku na internetových stránkách. O přesném termínu doručení bude zákazník předem informován. V případě spotřebičů vyžadujících odbornou instalaci je lhůta dodání zpravidla delší, zákazník je však o případném prodloužení dodací lhůty včas informován. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.
 2. Výše dopravného je určena dle ceníku přepravních služeb. Při objednávce zboží nad 3000 kč vč. DPH je doprava hrazena prodejcem. V případě vrácení zboží v zákonné lhutě zákazníkem dle §53 odst. 7 občanského zákoníku odečte prodejce tyto náklady na dopravu z vratné částky. Doprava zboží je služba, která není jeho neoddělitelnou součástí.
 3. Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zásilka zaslána zásilkovou službou jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat. Podepsáním daňového dokladu řidiči kupující souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte samotné zboží. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucím z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanického poškození zboží). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

4. Osobní odběr zboží

Je možný pouze v případě reklamací nebo výměny zboží na legislativní adrese firmy, a to na základě předchozí dohody. Nové zboží je posíláno vždy přepravní službou.

Pokud přesto dojde k osobnímu převzetí zboží na legislativní adrese firmy, je třeba  zákazníkovi předat doklad o zaplacení, a to buďto formou příjmového dokladu nebo potvrzením na faktuře, kde bude uvedeno ZAPLACENO a podpis vydávajícího zboží s razítkem firmy. Bez jedné z těchto náležitostí nebude považován předmět nákupu za zaplacený.

5. Platby

Platba kartou:

 1. Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje Vaše vydavatelská banka.
 2. Pokud se rozhodnete za vybrané zboží využít k platbě Vaši platební kartu, označte druh platební karty. Poté budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.
 3. Při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení – aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na internetu.
 4. Údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance.
 5. Nikdo ze zaměstnanců společnosti Elektrotechna.cz s.r.o.nemá přístup k údajům o zákazníkově platební kartě.
 6. přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který informace šifruje
 7. Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.
 8. O výsledku transakce je zákazník informováni e-mailem.
  Pokud nám banka nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být z následujících důvodů:
 1. údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně
 2. na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce
 3. Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na Vaši banku.

Platba dobírkou:

Zboží je uhrazeno při doručení zboží dopravcem.

Platba pomocí platebního systému Raiffeisenbank a.s. :

Zakazník Raiffeisenbank a.s. bude přesměrován do internetového rozhraní banky, aby odsouhlasil proplacení zboží. Internetový obchod poskytuje bance pouze údaje o požadované čásce. Po připsání platby na účet bude zboží expedovaného.

Platba předem převodem na účet:

Zboží je uhrazeno převodem na účet společnosti Elektrotechna.cz s.r.o. Na účet 5184834001/5500 pod zaslaným variabilním symbolem. Zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet, obyvykle do 2-3 dnů.

 

 

6. Záruční podmínky a reklamace

 1. Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud je kupujícím spotřebitel, činí při prodeji spotřebního zboží standardně zákonná záruční doba 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Ve výjimečných případech je poskytována záruční doba prodloužená. Prodloužená záruční doba je vždy uvedena na faktuře, případně záručím listu ke zboží.
 2. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.
 3. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.
 4. Pokud chce zákazník reklamovat zboží dodané společností Elektrotechna.cz s.r.o., je třeba dodržet podmínky příjmu zboží. Zákazník je povinen před převzetím zkontrolovat obsah dodávky a v případě jejího poškození odmítnout její přijetí a vrátit jí zpět. V případě, že došlo ke zjištění závady po převzetí zboží, je zákazník povinen neprodleně informovat společnost Elektrotechna.CZ s.r.o. o stavu zboží, a to nejpozději do druhého kalendářního dne od přijetí zboží.

  Pokud chce zákazník opravit zboží v záruční lhůtě, může se osobně obrátit přímo na autorizované servisní středisko, které je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (kontaky na servisní střediska je možné nalézt zde nebo je sdělíme telefonicky či emailem.). 
 5. Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.
 6. Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
 7. Zboží zaslané na dobírku nebo na jinou adresu než je provozovna dodavatele nejsme povini převzít.
 8. Zasílané reklamované zboží musí být dostatečně chráněno proti poškození při dopravě, nejlépe baleno v originálním obalu. Dodavatel nenese odpovědnost za škody vzniklé při doručování zboží dopravcem.
 9. Bude-li zjištěna vada odstranitelná, má zákazník právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 10. Bude-li zjištěna vada neodstranitelná bránící řádnému úživání zboží, má zákazník  právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy,
 11. Budou-li opětovně zjištěny vady stejného charakteru bránící řádnému úžívání zboží nebo bude zjištěno větší počet vad stejného charakteru, má zákazník právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 12.  Budou-li zjištěny vady neodstranitelné a nepožaduje-li zákazník výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 13. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
 14. O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 15. Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
 1. porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
 2. neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
 4. zboží bylo poškozeno živly
 5. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci
 6.  zboží bylo poškozeno zapojením do sítě, neodpovídající příslušné ČSN

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 2. Spotřebitel má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku, odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V prípade odstoupení od smlouvy se smlouva od pocátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základe poskytly. Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základe kupní smlouvy získal. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 3. Pokud bude zboží vráceno v bezvadném stavu, s veškerým příslušenstvím a obalovým materiálem, bude finanční částka za zboží vrácena po podepsání dobropisu zákazníkem v plné výši. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit prokazatelné náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, muže dodavatel navíc zapocíst své skutecne vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na prepravu).
 4. Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@elektrotechna.cz či jiným způsobem (doporučujeme však písemnou formu, která zajišťuje prokazatelnost úkonu, kterým se smlouva ruší),a to nejpozději 14.den od převzetí zboží.
 5. Zboží odesílejte na adresu Elektrotechna.cz s.r.o., Osiková 286, 250 64 Měšice. Žádáme spotřebitele, aby spolu s vraceným zbožím zaslali doklad o jeho zakoupení (postačí jeho kopie) a uvedli skutečnost, že se jedná o vrácení zboží do 14 dnů. Tyto informace přispějí k urychlenému vyřízení požadavku a ke spokojenosti spotřebitele. Pro více informací nás můžete kontaktovat na 773630610 nebo emailem na info@elektrotechna.cz .
 6. Zásilky, ze kterých není patrné, proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
 7. Pokud zákazník splní všechny výše uvedené podmínky pro odstoupení od smlouvy, dodavatel mu vrátí již zaplacenou kupní cenu nebo její část, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Dodavatel vrací finanční prostředky na účet kupujícího či jiným požadovaným způsobem po podpisu dobropisu.
 8. Toto právo neslouží jako způsob řešení dodání vadného zboží. Rozpor s kupní smlouvou se řídí § 616 občanského zákoníku (viz výše).
 9. Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo, není-li kupujícím spotřebitel, v případě výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

8. Ochrana osobních údajů spotřebitele

 1. Uzavřením kupní smlouvy poskytuje kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů. Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu zákazníkem. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.
 2. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.
 3. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává, může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do "registrace".
 4. Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@elektrotechna.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.mojeklima.cz, www.elektrotechna.cz, www.klimatizace-remko.cz, www.odvlhcovace-remko.cz a www.topidla-remko.cz.

 

V Praze 19.6. 2012

 
Kategorie
Vybíráme pro Vás
Biozone Klimatizace, odvlhčovače a topidla Remko
Čističky vzduchu 3M ALF
Daitsu
Odvlhčovače a vysoušeče Olimpia Splendid


  Čističky vzduchu a zvlhčovače Coway Ochlazovače vzduchu Convair
Winix
Platební metody
platba
Spolupracujeme
Na Heuréce o nás říkají
Ověřený zákazník
hozhozhozhozhoz
Velmi rychlé vyřízení objednávky - doslova ze dne na den.Tento obchod doporučuji všem.Kéž by to takhle fungovalo u všech obchodníků.
beruška
hozhozhozhozhoz
Velký výběr dobré ceny
Objednávala jsem poprvé,tak dobré
ano mohu doporuč
+ Nákup po internetu aby zboží došlo do vánoc
Ověřený zákazník
hozhozhozhozhoz
+ lepší ceny a rychlé dodání

Zobrazit další recenze

© Elektrotechna.cz spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.
Kontaktujte nás v případě problému s našimi stránkami
mojeklima.cz
Osiková 286, Měšice
e-mail: info@mojeklima.cz
tel.: +420 773 630 610

Žádné produkty k porovnání